[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

DOKUZUNCU BÖLÜM

II- DANIŞMA ORGANLARI

A- MERKEZ DANIŞMA KURULU OLUŞUMU

Madde 57 : Merkez danışma kurulu; Genel Başkan, Parti Meclis üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, partili milletvekilleri ve bakanlar, il başkanları ve il temsilcileri partili il belediye başkanları ile Genel Başkan danışmanlarından oluşur.

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 58 : Genel Başkan ya da Merkez Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Genel Sekreter, Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırır. Merkez Danışma Kurulu gündemi en az on beş gün önce ilgililere duyurulur.

Merkez danışma kurulu, Parti Meclisi ile Merkez Yürütme Kurulunun yetki ve görev alanına giren konularda görüşmelerini bildirir.

Merkez danışma kurulunun çalışma yöntemleri "Danışma Kurulları Yönetmeliği" ile düzenlenir. Parti Meclisinin onayı ile hazırlanacak bu yönetmelik Merkez Danışma Kurulunun bilgisine sunulur.

B- İL DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU

Madde 59 :

a-İl Başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri,
b- İlçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu, üyeleri,
c- 0 ilin belediye başkanları,
d- h belediyesinin parti meclisi üyeleri, e- h genel meclisinin partili üyeleri,
f- 0 ilin büyük kongre delegeleri, g- 0 ilin partili milletvekilleri,
h- Tüzüğe göre oluşturulan sürekli il komisyonlarının üyeleri,
i-İl çevresindeki meslek örgütleri, sendikalar ve kooperatiflerin partili başkanlarından oluşur.

C-İLÇE DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU

Madde 60 :

a- İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri,
b- İlçe başkam ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,
c- 0 ilçenin partili belediye başkanları,
d- İlçedeki partili belediye meclis üyeleri,
e- 0 ilçeden seçilen partili il genel meclis üyeleri, f- İlin partili milletvekilleri,
g- 0 ilçeden seçilen il ve büyük kongre delegeleri, h- Partinin o ilçedeki köy ve mahalle görevlileri,
ı- Partili muhtarlar,
i- İlçe çerçevesindeki mesleki örgütleri, sendikalar ve kooperatiflerin partili başkanları,
k- Eski ilçe başkanları ve eski partili belediye başkanlarından oluşur.

İL VE İLÇE DANIŞMA KURULLARININ NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Madde 61 : Danışma Kurulları; partinin genel politikası açısından toplumsal, kültürel ve siyasi konularda ve yerel gereksinmeler üzerine karar organlarına yardımcı olmak ve parti çalışmalarını geliştirmek amacıyla toplanırlar.

Yılda en az 2 kere olağan toplanan danışma kurulları; ayrıca ilgili yönetim kurulunun ya da üst yönetim biriminin isteği halinde olağanüstü toplantılar da yapar. İl çevresindeki ilçeler, danışma kurullarını birleştirerek toplayabilirler. İl danışma kurulunda, il başkanı, ilçe danışma kurulunda ilçe başkanı, toplantıya başkanlık eder. Kurul toplantılarında çoğunluk aranmaz. Katılanlarla görüşmeler sürdürülür. '

Danışma kurullarının toplantı ve çalışma yöntemleri "Danışma Kurulları Yönetmeliği" ile düzenlenir.

D- MERKEZ ARAŞTIRMA KURULU

Madde 62 : Parti Meclisi belirli uzmanlık dallarında çalışma yapmak üzere bir merkez araştırma kurulu oluşturur. Kurulun üyeleri, Genel

Başkanın önereceği kimseler arasından parti meclisince seçilir. Kurul, gerektiğinde aşamalı olarak da oluşturulabilir.

Merkez araştırma kurulu; partinin araştırma, yayın, eğitim çalışmalarına ve toplumsal ilişkilerine yardımcı olur. Gereksinmelerine göre oluşturulacak araştırma, danışma ve eğitim kurullarının çalışmalarına ve eşgüdüme katkıda bulunur. .

Bu kurulun çalışmalarına ilişkin konular "Araştırma Kurulu Yönetmeliği" ile düzenlenir.

III. PARTİ DENETMENLERİ

Madde 63 : Parti üst organlarının ürettiği politikalarla, program ve tüzükte belirlenen ilkelerin yerel birimlerce sağlıklı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için; Merkez Yürütme Kurulunca, partili milletvekilleri veya Parti Meclisi üyeleri arasından seçilerek görevlendirilen kişilere "Parti Denetmeni" denir.

Parti denetmenlerinin görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri "Parti Denetmenleri Yönetmeliği"nde düzenlenir.