[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONUNCU BÖLÜM

ÖN SEÇİM ADAYLARININ BELİRLENMESİ

ÖN SEÇİM SEÇMEN LİSTESİ


Madde 64: İlçe yönetim kurulları, üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kayıtlı bulunan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca seçim kurullarına gönderilen listelerde yer alan üyeler ile ön seçim yapar. Ön seçim seçmen listesini hazırlayıp süresinde ilçe seçim kurulu başkanlığınca inceleyip onayladıktan sonra ilçe merkezinde askıya çıkarılarak üyelere duyurulur. Duyuru gününden başlayarak 15 gün içinde üyeler ilçe seçim kuruluna itiraz edebilirler. İtirazdan sonra verilen kararlara göre ilçe yönetim kurulları listelerde gerekli değişiklikleri yapar.

Ön seçimlerden en az 90 gün önceye kadar üyelikleri kesinleşmiş olanlar, ön seçim seçmen listesinde yer alabilirler ve oy kullanabilirler.

İlçe yönetim kurulu, ön seçimlerden 90 gün önce üye yazım defterini son yazılan üyeyi de belirtir biçimde ilçe seçim kurul başkanına mühürletir.

ÖN SEÇİM ÇEVRESİ

Madde 65 : Milletvekili genel seçimleri için yüksek seçim kurulunca belirlenen seçim çevresi, ön seçim çevresi için esas alınır.

ADAYLIĞA BAŞVURU

Madde 66 : Adaylık, Genel Sekreterliğe başvuru ile istenir. İllerde, il başkanlığı aracılığı ile de başvuru yapılabilir.

Madde 67: Yürürlükten kaldırılmıştır.

ADAYLIK ÖN KOŞULU

Madde 68 : İllerde adaylık yoklamasına katılmak üzere, adaylık isteminde bulunanlarda aşağıdaki koşullar aranır.

a- Partili olarak TBMM üyeliği yapmış olmak,
b- Partili olarak Belediye Başkanlığı, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliği yapmış olmak,
c- Örgütte seçimle bir göreve gelmiş olmak,
d- En az bir yıldan beri parti üyesi olmak,
e- Yasal koşullara haiz olmak.

Bu koşullarının birini taşımayanların başvuruları işleme konmaz. Kontenjan adaylığı isteminde bulunanlarla Merkez Yürütme Kurulu doğrudan asil üyeliğe kabul edilenlerde bu koşullar aranmaz.

Yasalar nedeniyle partiye yazılma olanağı bulunmayan kimselerden adaylığa başvuranların, parti üyesi olmaksızın iller aday yoklamasına katılmaları Merkez Yürütme Kurulunun iznine bağlıdır.

İNCELEME

Madde 69 : Merkez Yürütme Kurulu, başvurma süresinin bitiminden sonra adaylık için başvuranların; yasal bakımdan ve parti üyesi olmayan adayların parti ilkeleri bakımından, uygun olup olmadıklarını belirlemek için ön inceleme yaptırır.

ADAYLARIN MERKEZ ORGANINCA BELİRLENMESİ

Madde 70. Bir seçim çevresinde, parti örgütünün bulunmaması, gösterilmesi gereken aday sayısından az sayıda başvuran olması ön seçim delegelerinin belirlenmemiş olması ya da ön seçim sonuçlarının yetkili kurullarca geçersiz sayılması gibi durumlarda, ön seçim çevresine ilişkin aday listesi ve adayların listedeki sıraları parti meclisince belirlenir.

Ön seçimde eşit sayıda oy almış olanların öncelik sırası, parti meclisince oylamayla ya da ad çekimi yoluyla kararlaştırılır.

ADAY ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Madde 71 . Ön seçim yapılacak durumlarda Genel Başkan; seçim çevresine göre, parti aday adaylarının listesinin ön seçimin yapılacağı günden en az yirmi gün önce yüksek seçim kurulu ve il ya da ilçe seçim kurullarına alındığı belgesi karşılığında verilmesini sağlar.

PARTİ ADAYLARININ BİLDİRİLMESİ

Madde 72: Genel Başkan, belirlenen kontenjan adayları ile merkez organlarınca saptanan adayları ön seçimle belirlenen aday listelerine katarak seçim çevrelerine göre düzenler ve yüksek seçim kuruluna süresinde verilmesini sağlar.

EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI

Madde 73: Aday listeleri kesinleşmeden, bu listelerde boşalma olur ve listedeki sıraya göre kaydırma sonunda boşluklar doldurulmazsa; eksiklik yasal süresi içinde Merkez Yürütme Kurulunca tamamlanır.

UYGULANACAK KURALLAR

Madde 74 . Milletvekili adaylarının saptanması için yapılacak ön seçimlerde ve bu seçimlerin öncesinde ve sonrasında yasa kurallarına uyulur. Milletvekilliği adaylığına başvurma aday adayları ve adaylarla ilgili olarak yapılacak incelemelerin niteliği ve yöntemi, adaylığa başvuranlardan ve adaylardan alınacak ödentinin ölçüleri, adayların belirlenmesinde uygulanacak yöntem adaylıkla ilgili diğer konular yasa ve tüzüğe uygun olarak hazırlanacak “Adaylık Yönetmeliği”nde düzenlenir.

Bu inceleme örgüt içinde gizli olarak yapılır.

Merkez Yürütme Kurulu inceleme raporlarını değerlendirir. Her ilden ön seçime katılanlardan uygun bulunanları belirler ve ilgililere duyurur.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]