[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 4 : Partiye; yasanın belirlediği yaŞı doldurmuŞ olan, medeni ve siyasal hakları kullanma yeterliliğine sahip bulunan; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen yasalarca siyasal partilere girmelerinde engeli bulunmayan her yurttaŞ üye olabilir.

Üyelik için; Irk, cinsiyet, dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek ayrımı gözetîlmez.

ÜYELİK BAŞVURUSU

Madde 5 : Üyelik için baŞvuru, isteklinin sürekli oturduğu ya da sürekli iŞyerinin bulunduğu yerin İlçe BaŞkanlığına kimliği ile birlikte vereceği üç örnek baŞvuru ile yapılır. BaŞvuru formunda en az iki üyenin imzası gereklidir.

BaŞvurana bir alındı belgesi verilir.

Yurt dıŞında yaŞayan yurttaŞlar, üyelik baŞvurularını bulundukları yerdeki ya da bulundukları yere en yakın parti temsilciliği kanalı ile Genel Merkez Üye Yazım Bürosuna yaparlar. BaŞvuruya yurt dıŞındaki sürekli adresi ile, Türkiye'de iken sürekli oturdukları ilçedeki açık adresi ve nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneğini eklerler.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, baŞvuru yazısını ilgili ilçe baŞkanlığına gönderir. İlgili ilçe baŞkanlığı gerekli incelemeleri ve iŞlemleri tüzük ve üye yönetmeliği gereğince yerine getirir.

BAŞVURUNUN KARARA BAĞLANMASI

Madde 6 : İlçe Yönetim Kurulu, baŞvuruları inceleyerek 10 gün içinde karara bağlar. BaŞvuru kabul edilmiŞse; üye defterine yazılır. 10 gün içinde karar verilmemiŞse, baŞvuru kabul edilmiŞ sayılır ve deftere kaydedilir. Üyeye parti kimliği verilir.

Üyelik kesinleŞtikten sonra, bir tanesi Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere, diğeri İl BaŞkanlığında kalmak üzere iki örnek baŞvuru formu İl BaŞkanlığına otuz gün içinde teslim edilir. Üçüncü örnek ise, İlçe BaŞkanlığındaki dosyasında saklanır. Bu dosya ve defterler, ilçedeki üyelere ve parti görevlilerine açıktır.

MERKEZ YÜRÜTME .KURULU ONAYI İLE ÜYE YAZIMI

Madde 7 : Partiden ayrılmıŞ, çıkarılmıŞ ya da adı silinmiŞ üyeler ile o tarihte diğer siyasi partilerde görevli iken istifa edip partiye katılmak isteyen; İlçe baŞkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri; eski ve yeni milletvekilleri ancak Merkez Yürütme Kurulu kararı ile üye yazılabilirler.

Bunlar hakkında, tüzüğün 5. ve 6. maddeleri uygulanmaz.

DOĞRUDAN ÜYE YAZIMI

Madde 8 : Merkez Yürütme Kurulunca,

Parti açısından doğrudan üye yazımı yararlı görülenler ile , genel ve ara Yerel ve Genel Seçimlerde aday olmalarında yarar görülenlerin baŞvuruları üzerine, Merkez Yürütme Kurulu 5.ve 6. maddelerdeki koŞulları aramaksızın doğrudan üye yazımı yapar ve ilgili yönetim birimine bildirir. Üye kayıt defterine iŞlenmesi sağlanır.

PARTİ KİMLİK BELGESİ

Madde 9 : Üyelik geçerli kimlik belgesiyle kanıtlanır. Partinin asıl üyelerine ilçe baŞkanlıklarınca Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan tek tip üye kimlik belgesi verilir.

Yer değiŞtiren üye, yazımını aktardığı ilçe balkanlığından yeni kimlik belgesi almak zorundadır.

Parti'nin il, ilçe ve belde örgütlerinde görevli olan baŞkan ve yönetim kurulu üyelerine üst birimlerince parti kimlik belgesi verilir.

YER DEĞİŞTİRME

Madde 10 : Hiçbir zaman birden çok örgüt birimine üye olunmaz. Aksi durumda, son yazılma tarihinden önceki yazımlar geçersizdir. Yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye, ayrıldığını ve taŞındığı yeri en geç bir ay içinde; yazılı olduğu ilçe baŞkanlığına bildirir. İlçe baŞkanlığı üyenin yazımını gittiği yer ilçe baŞkanına aktarmakla görevlidir.

Üyeler, yazılı oldukları ilçe ve il dıŞında sürekli görev alamazlar. Ancak, merkez organları ve TBMM üyelerine ve birden çok ilçeyi kapsayan BüyükŞehir Belediyeleri sınırları içinde oturan üyelere bu kural uygulanmaz.

Üyeler yazılı oldukları muhtarlık bölgesi dıŞında ilçe kongresine, yazılı oldukları ilçe dıŞında il kongresine ve yazılı oldukları ilçenin bağlı olduğu ilçe dıŞında il kongresine ve yazılı oldukları ilçenin bağlı olduğu il dıŞında Büyük Kongreye delege seçilmezler.

ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ

Madde 11: Parti üyeleri;

a- Partinin programını, tüzüğünü, amaç ve ilkelerini, kararlarını ve bildirgelerini, çalıŞmalarını, giriŞimlerini; yöre, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili görüŞlerini geniŞ kitlelere anlatmak ve benimsetmek için her fırsattan yararlanırlar. Kitlelerin parti politikası doğrultusunda görüŞ ve eylem birliğine varmalarını sağlamak için uğraŞ verirler.

b- Tüzük, program ve ,yetkili organların kararları doğrultusunda, kendisine verilecek görevleri eksiksiz, yerine getirmeye çalıŞırlar, Olanaklar oranında üstesinden gelebilecekleri her göreve çağrı beklemeksizin kendiliğinden istekli olurlar.

c- Parti sorunlarını bağlı oldukları organ ya da kuruluŞta kendilerinin görev ve sorumluluğu çerçevesinde en geniŞ özgürlük, nesnel ve yapıcı eleŞtiri, havası içinde tartıŞırlar. Parti yararına olan ve geçerli sonucun alınmasında yardımcı olurlar. Konu sonuca bağlanıp yetkili organca karar verildikten sonra karŞı görüŞte de olsalar karara uygun davranırlar ve kararın yaŞama geçmesi için tüm olanakları ile çabada bulunurlar.

ç- Üye kimlik belgesinin, kendilerine partinin manevi varlığıyla bütünleŞtirilen ilk nesnel kanıt olduğunu, kimlik belgelerini göstermeksizin parti çalıŞmalarına katılmayacaklarını bilir; sürekli yanlarında taŞır ve süresinde yenilerler.

d- Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle onların kazanmaları ve partinin baŞarısı için çalıŞmakla; partiye yeni yandaŞ ve üyeler kazandırmakla, parti yandaŞlarının seçmen listelerine doğru olarak yazımına ve sandık baŞında gidip oy kullanılmasına yardımcı olmakla yükümlüdürler.

e- Partinin baŞlıca maddi dayanağının üye ödentisi olduğunu, yapılan tüm çalıŞmaların üyelerin ortak maddi katkıları sonucu baŞarıya ulaŞabileceğini; bunun partinin bağımsızlığını sağlamada en büyük maddi güç oluŞturduğunu hatırdan çıkarmazlar. Ve üstlendikleri üyelik ödentisini geciktirmeden öderler, daha yüksek ödentide bulunmak için maddi olanaklarını zorlarlar.

Ödentilerini ödemedikçe üyelik haklarım kullanamazlar.

f- Seçildikleri parti organlarının ve görevlendirildikleri komisyonların toplantı ve çalıŞmalarına düzenli olarak katılırlar, kendilerine verilen ödevleri eksiksiz yerine getirirler.

g- Partide ya da kamu kuruluŞunda seçimle üstlendikleri görevleri ve devir iŞlemlerinin gereklerini, eksiksiz yerine getirmekle sorumludurlar. Zorunluluk yoksa görevden çekilmezler.

ğ- Parti üyeliğini ya da görevlerini hiçbir biçimde kendileri ya da baŞkaları için kiŞisel çıkar konusu yapmazlar.

h- Üyelerden, siyasal çalıŞmalara olduğu kadar, sosyal çalıŞmalara da katılımları; birer yurttaŞ olarak kendi alanlarında toplumsal örgütlenmeye etkin katkıda bulunmaları, yöresel sorunların çözümü için yöre halkı ile ilgili birbirleriyle dayanıŞma içinde çaba göstermeleri beklenir.

i- Siyasal ve sosyal geliŞmeleri ve sorunların değerlendirilmesine, yerel sorunların incelenmesine, bunlara çözüm aranmasına, bu amaçlarla yapılacak araŞtırmalara ve parti politikaların oluŞumuna tüm üyelerin sürekli ve etkin katılımı gözlenir.

j- Üyeler, tüzük ve ilgili yönetmenlik kurulları ve yetkili organların önergeleri ile eğitime iliŞkin, program ve yayınları doğrultusunda, parti için eğitim etkinliklerine katılırlar. Kendi çevrelerinde sürekli öz eğitim çalıŞmaları sürdürürler.

Parti için eğilim ve öz eğitim ile ilgili konular "EĞİTİM YÖNETMENLİĞİ"nde belirtilir.

Ödentilerini düzenli ödeyen ve belirli parti içi eğitim çalıŞmalarına katılan her üye, seçimle gelinen görevlere aday olabilir.

AD SİLME

Madde 12: Üyenin, disiplin suçlan dıŞında;

a- BaŞvurma belgesinde yanlıŞ ya da gerçek dıŞı bilgi verdiği,

b- Üyeliğe yazım sırasında yasalar ve tüzüğün öngördüğü nitelikleri taŞımadığı ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaŞılırsa, ilçe yönetim kurulu il yönetim kuruluna bildirir. İl Yönetim Kurulu üyeden en geç 15 gün içerisinde açıklama yapmasını ister. Bu süre içinde yanıt vermeyen ya da açıklanması inandırıcı görünmeyen üyenin adının üye defterinden silinmesine İl Yönetim Kurulu karar verir. Karar, ilgiliye, ilçesine ve Genel Sekreterliğine 10 gün içinde yazı ile duyurulur.

İlgili, kendisine yapılan duyuru gününden baŞlayarak i gün içinde Merkez Yürütme kuruluna itirazda bulunabilir. Bu kurulun kararı kesindir. 30 gün içinde karara bağlanmayan itirazlar kabul edilmiŞ sayılır.

Ad silme karan kesinleŞince, durum Genel Sekreterliğe, ilgili il ve ilçe baŞkanlıklarına yazı ile bildirilir ve uygulanır.

Yargı organlarının ya da yetkili organların kararları uyarınca adı silinenler için de aynı iŞlemi Genel Sekreterlik doğrudan yapar.

PARTİDEN AYRILMA

Madde 13: Üyenin, dilediğinde üyelikten çekilme hakkı vardır.

Partiden ayrılmak isteyen üye, yazılı olduğu ilçe baŞkanlığına, ayrılma istemini yazı ile bildirir. İstemin ve imzanın kendisine ait olduğu belirlendikten sonra, ilçe baŞkanlığınca adı üye defterinden silinir. Durum, 7 gün içinde il baŞkanlığınca adı üye defterinden silinir. Durum, 7 gün içinde il baŞkanlığına ve Genel Sekreterliğe bildirilir. Parti kimlik belgesi geri alınır.

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde 14: Üyelik için baŞvurma, itiraz ve yazım kuralları, Genel Sekreterliğe bağlı Genel Merkez üye yazım bürosunun kuruluŞu, iŞleyiŞi, kadroları ve çalıŞma yöntemleri, parti kimlik belgesinin biçimi, parti kimlik belgesinin 2 yıldan çok aralıklı olmamak koŞuluyla, hangi tarihlerde nasıl yenileceği ve üyelikle ilgili iŞlemlerin nasıl yürütüleceği, üyelik yönetmenliğinde düzenlenir.

Üye baŞvuru belgesi ve üye baŞvuru defteri, Genel Merkez üye yazım bürosunca bastırılıp yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak, ilçe baŞkanlıklarına dağıtılır. İlçe baŞkanlığı; baŞvuru defterine, ilçenin adını, defterin sayfa sayısını, kaç baŞvuruya yeteceğini, hangi tarihte kullanılmaya baŞlayacağını yazarak İlçe Seçim Kurulana onaylatır.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]