[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE İLKELER

PARTİNİN ADI

Madde l: Partinin adı HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ'dir. Merkezi Ankara'dadır. Simgesi Sarı zemin üzerine mavi kelebektir. Kısa yazılışı HADEP'tir.

AMAÇ

Madde 2 : Halkın Demokrasi Partisi; Özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, çoğulcu, katılımcı, toplumsal değişim ve yenileşmeyi savunan, evrensel değerlere sahip çıkan demokratik bir sol kitle partisidir.
Parti, toplumda demokrasi için ciddi bir savaşım verebilmenin ön koşulunu kendi içinde gerçek demokratik bir yapı ve işleyiş sağlamakta görür. Bu nedenle Parti içinde tam bir düşünce ve tartışma özgürlüğünü esas alır ve her türlü antidemokratik ve baskıcı yöntemi dışlar.

Parti; demokratik bir savaşımla, evrensel hukuk kurallarına uygun yeni bir anayasa çerçevesinde, barışçıl, özgürlükçü, eşitlikçi, değişimci ve katılımcı bir demokrasiyi, örgütlü sivil bir toplumu ve herkesin kendi kimlik özelliklerini geliştirebileceği toplumsal bir yapıyı gerçekleştirecektir.
Geniş halk yığınlarının özlemlerine cevap verebilecek siyasal, ekonomik ve sosyal önlemler alınacak, eskimiş bulunan ekonomik, sosyal ve siyasal kurumlar yenilenecektir.

Devleti halkın üzerinde gören zihniyet terk edilecek, devlet halkın hizmetinde olacaktır. Yasak ve tabuları temel alan anlayışlar, terk edilecek, basın düşün kültür, sanat ve diğer alanlarda özgürlükçü, değişimci anlayışın yerleşmesi için mücadele edecektir.

Uluslararası ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ilişkilerde özgürlükçü, barışçı ve eşitlikçi ilkeler temel alınacak, karşılıklı yarar ve hak eşitliğini esas alan ilişkiler geliştirilecektir.
Partinin kimliğini ve niteliği ile bağdaşan uluslararası örgütlere üye olmayı hedefleyen bir siyasi değerler sistemi benimsenecektir.

İnsanın özünden doğan haklarını kullanabilmesi ve insanın özgürce gelişebilmesi için zorunlu bulunan kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve özgürlüklerin etkin biçimde
kullanılmasını sağlayacak siyasal ve toplumsal bir yapılanma oluşturulacaktır. Doğanın korunması çevre kirliliğinin önlenmesi için etkin kalıcı çalışmalar yapılacaktır.

İLKELER

Madde 3 : Parti görevlileri, demokrasi ilkeleri ve tüzük kuralları içinde, . partililerin tümüne açıktır. Siyasal yaşamda görev almak, her partili için
Onurlu bir toplumsal hizmettir. Siyasal görevler, toplumun ve halkın yararına hizmet alanlarıdır.
Partili için başarı, partinin başarısıdır; siyasal eylem partinin eylemidir. Partililer, toplumun yaşamının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine partînin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
Demokrasi inancı parti içi demokrasiye inançla ölçülür. Bu nedenle, parti, halkın siyasete ve yönetime sürekli ve etkin katılımını öncelikle kendi yapısında ve işleyişinde gerçekleştirecektir.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]