[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ İŞLER

HAKÇA GELİR SAĞLAMA


Madde 87: Parti çalışmalarını doğrudan doğruya üyelerin maddi katkıları ile sürdürmek ve belirli kişi ve çevrelerin uygun olarak partiye sürekli gelir akışını güvence altına alabilmek amacıyla, tüm üyeler kişisel gelir durumları ile orantılı olarak ve tüzükte belirtilen ölçü ve biçimde düzenli ödenti öderler.

Bağış alırken kimseye aşırı yük olunmaz.

GELİR KAYNAKLARI

Madde 88: Partinin gelir kaynakları;

a-Üyelerden alınan giriş ve aylık ödentiler,
b-Parti milletvekillerinden alınacak ödentiler,
c-Adaylık için başvuranlardan alınacak özel ödentiler,
d-Parti bayrağı, flaması, rozet vb.nin satışlarından elde edilecek gelirler,
e-Parti yayınlarından sağlanacak gelirler,
f-Üye kimlik kartı, defter, makbuz karşılığında alınacak paralar,
g-Partice düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinden elde edilecek gelirler,
h-Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
ı-Bağışlar; : (14.08.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4445 sayılı yasanın 7. Madde 2. Fıkra ) Siyasi Partiler Yasası'nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar.
j-Partili belediye başkanları ve belediye ve il genel meclisi üyelerinin ödentileri,
k-Devlet yardımı ve Siyasal Partiler Yasasının 110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek mallar, hak ve alacaklar

Bu gelirler partinin hangi birimince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir.

Gelirler, Merkez yürütme Kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Bu makbuzlara ilişkin kayıtlar, Genel Saymanlıkta tutulur. Parti örgütü aldığı ve kullandığı makbuzlardan dolayı Merkez yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

ÖDENTİLER

Madde 89: Partiye kayıtlı olan üyelerden en az 100.000 en çok 1.000.000 TL giriş ödentisi alınır.

Üye ödentisinin bir yıllık tutarı 4.800.000 T.L' den az 48.000.000 T.L' den çok olamaz. Üye ödentisi, üyelerin bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yapılır.

TBMM parti grubu kararı ile belirlenecek olan milletvekili ödentisinin yıllık tutarı milletvekilinin aylık net maaşını geçemez.

Adaylık için başvuru ödentisi Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. Bu belirlemede adayların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde tutulur.

SORUMLULUK VE HARCAMALAR

Madde 90: Harcamalar, sözleşmeler ve yükümlülükler parti tüzel kişiliği adına yapılır.

İl ve ilçe yönetim kurullarının sözleşme yapması ve yükümlülük altına girmesi Merkez Yürütme Kurulunun iznine bağlıdır. İzin alınmadan yapılan bağış ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz; Genel Başkan, Genel Sekreter, Merkez Yürütme Kuruluna veya parti tüzel kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz.

BORÇ VERME, BORÇ ALMA YASAĞI

Madde 91: Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir biçimde borç verilemez.

Parti hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız olarak kredi veya borç alamaz.

Ancak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Siyasi Partiler Yasasının 66. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilir.

BÜTÇE VE KESİN HESAP

Madde 92 : İl yönetim kurulu bağlı ilçeleri de kapsamak üzere gelir gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Sekreterliğe gönderir, bu bütçeler ile ayrı süre içinde Genel Merkez bütçesi en geç Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince incelenir ve karar bağlanır.

İlçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulları ve Genel Merkez her yılın Nisan ayının sonuna kadar, bir önceki yıla uygulama sonuçlarım gösteren kesin hesaplarını hazırlar. bu hesaplar Parti Meclisince incelenir ve onaylanır.

Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesapların bir örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderir.

Parti hesaplan, bilanço hesabına göre düzenlenir.

İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİNE GENEL MERKEZ YARDIMI

Madde 93: Yasal hazine yardımının % 20'si il örgütüne dağıtılır. Bu dağıtmada; illerin son genel seçiminde aldıkları oy, üye sayısı ve il nüfusu gibi ölçüler esas alınır. İl Başkanlıkları, aynı ölçülerde ilçe ve belde örgütlerine de pay verir.

YÖNETMELİK

Madde 94: Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir-gider defterlerinin tutulmasına, parti bütçe ve kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin kurulla bu konulardaki yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları “Hesap yönetmeliği” ile düzenlenir.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]