HADEP İKTİDARINDA YEREL YÖNETİMLER

Mevcut koşullar altında 18 Nisan 1999 günü yapılacak Yerel Seçimler sonucunda kazanacağımız belediyelerde yürürlükteki yasaların olumsuzluklarına rağmen yapılabilecek çok şey vardır.

Kar hırsı ve piyasa ekonomisinin yaşanmaz hale getirdiği kentlerde kazanacağımız belediyeler Halkın Belediyeleri olacaktır. Halk belediyelerde gerçek söz ve karar sahibi olacağından, mevcut sorunlar ve iktidardan kaynaklanabilecek sorunlar Halkın Belediyeleri'nde başkan, meclis üyeleri ve personelin halkla bütünleşmesi ve kenetlenmesi kolayca aşılabilecektir.

Halkın Belediyeleri bir bütünün parçaları gibi davranacak ve karşılıklı bilgi birikimi, deneyim finansman aktarımı sağlanacaktır. Halkın Belediyeleri'nden herhangi birinin uğrayacağı haksızlık veya maruz kalınacak hukuk dışı bir uygulama, diğer belediyelerden dayanışma görecek ve antidemokratik hukuk dışı uygulamalara halk desteğinde ortak tavır ve tepki geliştirilecektir.

Yerel yönetimlerin ekonomik olanakları sınırlı da olsa mevcut kaynaklarla bugünkünden daha gelişkin, daha yaygın ve daha kaliteli hizmet sunulabilir. Bu şekilde, yıllardır demokrasi, karşıtı güçler elinde enkaza dönüşen kentlerin ve kentsel yaşamın tahribatına son verilecektir.

Kişisel çıkar sağlama düşüncesiyle belediyeleri aile şirketi gibi yöneten geleneksel anlayışın yerine, artık halk bizzat kendi kendini yöneteceğinden mevcut kaynaklarla bile yaşanabilir modern kentler oluşturulabilecektir.

Halkın Belediyelerinde

Başkan, bir makam adamı değil, halk adamıdır. Halkın içinde eriyen bir yurttaştır. Kırtasiyecilik ve yasacılıktan çok meşruiyetçidir. Pratik zekalı ve yaratıcıdır. Kişisel ve yandaş çıkarları peşinde değil, toplumsal çıkarlar peşindedir.

Meclis Üyeleri, siyasi kariyer ve geleneksel hale gelen rant bölüşüşünden pay almak için değil; demokratik bir ülke, savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya ideali peşinde koşan özgür düşünceli, ilerici kişiliklerdir.

Personel, işinde uzman, dürüst, yaratıcı ve kendisini halkın hizmetine adamış kişiler olacaktır. Bu kıstaslar taşımayan personelin Halkın Belediyeleri'nde görev üstlenmesi beklenemez.

Halkın Belediyelerinde

Halkın Yönetime Katılımı ve Denetimi sağlanacaktır. Belediye Meclisi toplantıları halka açık yapılacak, halkın düşüncesi alınacak, bu düşünceler Belediye meclisinin alacağı kararlara esas teşkil edecektir.

Demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, işçi, esnaf, kamu emekçileri temsilcileri, çevreciler gibi sivil toplum örgütleri temsilcilerinin, kararların oluşumunda katılımları sağlanacaktır.

Belediye meclisi toplantı tutanakları halka açık olacak, belediyelerin tüm çalışmaları şeffaflaştırılacaktır.

Mahalle ve köylerde yapılacak altyapı çalışmaları, temizlik, çevre düzenlemesi, imar değişiklikleri, yol yapımı, asfaltlama, sanayi yatırımı ve diğer hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında mahalle ve köy halkı ve muhtarlıkların görüşleri esas alınacaktır.

Belediye İrtibat Büroları kurulacak, belirlenecek periyotlarla belediye başkanının da hazır bulunacağı halk günleri düzenlenecektir.

Referandum yolu ile halkın doğrudan yönetime katılımı sağlanacaktır. Kentin kimliğini ve görünüşünü değiştirici yatırımlar, ekonomik yararına rağmen çevre kirliliği yapan ve sağlığa zarar verdiği iddia edilen yatırımlar ve benzeri konularda tüm kent halkının katılımı ile, sadece bir mahalleye ilişkin konularda ise o mahalle sakinlerinin katılacağı Referandum yoluna gidilecek ve sonuca göre karar alınacaktır.

Halkın Belediyelerinde

Hizmetler ve hizmet yatırımları öncelik sırasına konacak, hizmetler çevreden merkeze doğru bir sıra tercihiyle verilecektir.

Kanalizasyon, su, yol ve çevreyi korumaya yönelik altyapı hizmetlerine öncelik verilecektir.

Her vatandaşın onurlu, dürüst ve itibarlı olduğu anlayışıyla hizmet verilecek, belediyeler halkın hizmetinde bir kurum olduğu gerçeğine uygun davranılacaktır. Kent sorunlarının çözümünde oy kazanma veya oy kaybetme kaygısıyla hareket edilmeyecektir. Gösterişten uzak, kalıcı ve sorunları temelden çözücü bir anlayışla hareket edilecektir.

Halkın Belediyelerinde

Konut Sorunu'na köklü çözümler getirilecektir. Altyapısı tamamlanmış arsalar üzerinde, konut kooperatifleri, uydu kentler ve siteler gibi Organize yerleşim Birileri özendirilecek ve desteklenecektir.

Konut Kooperatifleri kurulacak, toplu konut inşaatlarında hızlı yapım teknikleri devreye sokulacaktır. Beton santralleri ve prefabrik beton elemanları üreten tesisler kurulacak, inşaat yapım tekniklerinin modernleştirilmesine öncülük edilecektir. Özellikle deprem fayında bulunan yerleşim birimlerinde, yapıların depreme dayanıklı olarak inşası hususunda gerekli önlemler alınacak, proje ve yapı denetimleri alanında Mühendis Odaları ile işbirliği yapılacaktır. Gecekondu ve arsa mafyalarının istismar ettiği yapılar dışında, Gecekondu Yıkımına Son Verilecektir.

Mevcut gecekondu bölgelerinde imar çalışmaları yapılacak ve gecekondu sahipleriyle yapılan anlaşmalarla, gecekondular karşılığında kendilerine orada yapılacak çok katlı konutlardan daireler vermek gibi yöntemlerle, gecekonduların kent mimarisine uygun konutlara dönüştürülmesinde öncülük edilecektir. Ayrıca altyapıları belediyece tamamlanmış ucuz arsa satışı yoluyla yeni gecekondulaşmalar önlenecektir. Bununla ilgili olarak HADEP hazine arazilerinin belediyelere devredilmesi çalışmalarını sürdürecektir.

HADEP, kente göç etmişlerin geri dönüşünü özendirecek, köye geri dönenlere olanaklar ölçüsünde yardımcı olunacaktır. Kent merkezlerinde bulunan askeri garnizon ve kışlalar ile sanayi tesislerinin, kent dışına taşınması sağlanarak hem kent gürültü ve kirlilikten kurtarılacak, hem de kentin yeşil alanları çoğaltılmış olacaktır.

Halkın Belediyelerinde

İnsan ve İnsan Sağlığı korunacaktır. İnsan en büyük değer olarak kabul edilerek insan sağlığını koruyucu önlemler alınacaktır. Koruyucu Sağlık Hizmetlerine ağırlık verilecektir. Ekonomik sorunları çözümlenmiş, gelecek endişesi kaldırılmış görsel ve işitsel çevre kirliliğinden arındırılmış bir ortamda yaşayan eğitsel, kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklerden yararlanan ve bu etkinliklere katılan insanlarda toplumsal yaşama uyum ve ruhsal sorunların azaldığı gerçekliğinden hareketle İnsanın Bedensel ve Ruhsal Sağlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır.

İşyerlerinin düzenli sağlık denetimleri, gıda maddeleri kontrolü yanında periyodik sağlık taramaları yapılacaktır. Kontrollerde mahallin esnaf temsilcilerinin bulunması sağlanacaktır. Halka ambulans hizmeti verilecektir. Ana Çocuk Sağlığı ve sağlık ocakları ile koordinasyon sağlanacak; Üniversite ve Devlet Hastaneleri üzerindeki yoğun hasta yükünü kaldıracak ucuz ve temiz sağlık hizmeti üreten Yerel Sağlık Kuruluşları oluşturulacaktır. Sokak çocukları topluma yeniden kazandırılacak, yaşlılar korunacaktır.

Halkın Belediyelerinde

Özürlülere önem verilecek, özürlülerin kolayca seyahat etmeleri için gerekli önlemler alınacaktır. Özürlüler, belediye hizmetlerinden ücretsiz, bazılarından da yüksek indirimle yararlanacaktır. Özürlülerin eğitimine ve istihdamına özel bir önem verilecektir. Özürlülerin eğitimine ve istihdamına özel bir önem verilecektir. Özürlülere hizmette öncelik sağlanacaktır. Spor, kültür, sanat faaliyetlerinden yararlanabilecekleri olanaklar yaratılacaktır.

Halkın Belediyelerinde

Çevre'ye ilişkin koruyucu, iyileştirici, geliştirici hizmetler asli görevlerden kabul edilecektir. Dünya, havası, suyu, toprağı ve deniziyle her geçen gün daha çok kirletilmektedir. Gerek sanayiden kaynaklanan kirlilik ve gerekse insanların tüketim alışkanlıklarıyla yaratılan çevre sorunları, çağımızın en önemli sorunları arasında kabul edilmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çıkarılan ; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Gürültü ve Katı Atıklar Kontrol Yönetmeliğine uygun konusunda Halkın Belediyeleri yoğun bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapacaktır. Çevreyi ve insan sağlığını hiçe sayanlara, müsamaha gösterilmeyecektir.

Kanalizasyonların içme suyu kaynaklarına karışması önlenecek, arıtma tesisleri kurulacaktır.

Fabrikalar şehir dışına taşınacak, bacalara filtre ve fabrika atıklarının filtre edilmesi ve arıtılması zorunlu kılınacaktır. Kirlilik yapan kalitesiz kömür kullanımı engellenecek, kalitesiz kömür satışı yasaklanacaktır. Halka ucuz, kaliteli kömür sağlanırken, doğal gazdan yararlanma yoluna gidilecektir.

Şehir içindeki gürültülü işyerleri, şehir dışına taşınacak, çöpler zamanında toplanacak, kentler çamurdan kurtarılacaktır. Çöp Toplama Merkezleri kent dışına taşınacak, metan gazı drenaj tüpü kullanılacaktır. Çöplerin ekonomiye yeniden kazanımı yoluna gidilecektir.

Proje ruhsatlandırılmasında belli oranda yeşil alan koşulu getirilecektir. Yeşil alanlar imara açılmayacak, yeşil korunacak, park ve bahçeler, çiçeklik ve ağaçlandırma kampanyaları geliştirilecek, yeni mesire alanları oluşturulacaktır.

Çevre ve ekolojik denge sorunu dar, bölgesel çözümleri aşan boyuttadır. Bu nedenle soruna bölgesel belediyeler birlikleri düzeyinde yaklaşılacaktır.