[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

YEDİNCİ BÖLÜM

C-TBMM PARTİ GRUBU

a- TBMM PARTİ GRUBU GENEL KURUL

Madde 50 : Partinin, yasada belirtilen yeter sayıda milletvekili varsa, TBMM parti grubu kurulur ve kuruluşu Genel Başkan tarafından TBMM başkanlığına bildirilir.

Parti grubu; program ile büyük kongre ve Parti Meclisi kararıyla belirlenen parti politikalarını, yasama ile büyük kongre ve Pârti Meclisi kararıyla belirlenen parti politikalarını, yasama çalışmaları yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, grup iç yönetmeliği çerçevesinde çalışır. Grup iç yönetmeliği; grubun kuruluşunun bildirdiği günden başlayarak 15 gün içinde, grup üyesi milletvekillerince hazırlanır ve grup üyelerinin salt çoğunluğunun oyuyla yürürlüğe girer. Bu yönetmelik TBMM başkanlığına ve parti Genel Başkanlığına da sunulur.

Bakanlar kuruluna ya da bir bakana güven ya da güvensizlik oyu verilmesi için karar alma yetkisi, grup genel kurulunundur. Bu yetki bir başka organa devredilemez. Grup genel kurulunda, seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ilişkin bağlayıcı nitelikteki oylamalar gizli oyla yapılır.

GRUP BAŞKANI

Madde 51: Partinin Genel Başkanı, TBMM Üyesi ise; parti grubunun ve grup yönetim kurulunun başkanıdır. Genel Başkanı TBMM üyesi değil ise, grup üyeleri sırasında iç yönetmelikle gösterilen" yöntemle grup başkanı seçilir.

Genel Başkan, parti çalışmalarıyla ilgili olarak grup üyelerine görev erebilir.

b- TBMM PARTİ GRUBU YÖNETİM KURULU

Madde 52 : TBMM Parti grubu, 2 yılda bir, yasama yılı başında, grup başkanı ile 2 grup başkan vekilini ve 9 kişilik yönetim kurulunu seçer.

Grup başkan vekilleri, grubun çalışmalarının yürütülmesinde Genel Başkanın yardımcısı ve görevlendireceği konularda vekilidir.

Grubun doğal sözcüsü Genel Başkandır. Genel Başkanın bulunmadığı ya da uygun görüldüğü sürelerde bu sözcülüğü grup Başkan Vekilleri yaparlar. Grup yönetim kurullara ivedi durumlarda grup Başkan Vekilleri, belli konular için; grup üyeleri arasından sözcü seçilebilir.

Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve meclis çalışmalarında uyum ve disiplin sağlanması grup yönetim kurulunun görevidir.

GRUP KURULMAYAN DURUMLAR

Madde 53 : Partili milletvekillerinin sayısı grup kurmaya yetmiyorsa; bu milletvekilleri partinin genel tutumunu ilgilendiren ya da Genel Başkanca gerekli görünen konularda toplanarak ortak tutum belirlenir. Aralarındaki işbirliğinin ve görev bölümünün kurallarını Genel Başkana danışarak saptarlar.

c. TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU

Madde 54 : TBMM grup disiplin kurulu, grup genel kurulunca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki 15 gün içinde yapılacak ilk toplantıda grup disiplin kurulu, başkan ve sekreter üyeyi seçer.

Grup disiplin kurulunun çalışma koşulu ve yöntemleri, yetkileri, tüzüğün "Disiplin ve Denetim" bölümündeki hükümlerle düzenlenir.

GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 55 : Partili TBMM üyeleri, yasama çalışmalarında; partinin program ve büyük kongre ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda çalışmak, grup genel Kurulu ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve desteklemekle yükümlüdürler. Geçerli özürleri olmadıkça meclis genel kuruluna, komisyon ve grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantılara özürsüz üst üste üç kez gelmeyen üyeye grup yönetim kukulunca uyarı yapılır.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]