[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

BEŞİNCİ BÖLÜM

KARAR VE YÖNETİM ORGANLARI

B- YEREL ÖRGÜTLER

a İL VE İLÇE KONGRELERİ OLUŞUMU

Madde 32 : İl kongresi, ilçe kongrelerinden seçilen en çok 600 delegeden oluşur. İl delegelerinin, ilçelere göre dağılımı; partinin son seçimlerde o ilde aldığı oy sayısı göz önünde tutularak saptanır.

İlçe kongrelerinin yapılmaması hallerinde il kongresi, il çapındaki üye sayısının altı yüzü aşması hafinde köy ve mahallelerde seçilecek, üçte bir oranındaki delegelerle, üye sayısının altı yüzü aşmaması halinde il çapındaki tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

O ilin parti milletvekilleri ile, yönetim ve disiplin kurullarının başkam ve üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı, il kongresinin doğal üyeleridir.

Geçici kurucu il yönetim kurulu Başkan ve üyeleri, kongreye katılabilirler; ancak kongre üyesi değillerse, oy kullanamazlar.

Son seçimlere girilmemiş illerin ilçeleri ile ilgili oranlar ilçelerin seçmen sayısına göre, Merkez Yürütme Kurulunca saptanır.

SEÇİMLER

Madde 33 : İl kongresinde, il başkanı, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ve o ilin milletvekili sayısının iki katı sayıda büyük kongre delegeleri seçilir.

İl başkanının seçiminde Siyasi Partiler Yasası'nın seçimlerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiş üye listeleri esas alınır.

İLÇE KONGRESİ OLUŞUMU

Madde 34 : İlçe kongresi, o ilçeye bağlı mahalle ve köylerde kayıtlı üyelerin seçtikleri en çok 400 üyeden oluşur. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de kongreye katılabilir; ancak kongre delegesi seçilmemişlerse oy kullanamazlar.

İlçe kongresi delegelerinin mahallelere göre dağılımı, partinin son genel seçimlerde, o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak saptanır. Parti, seçime katılmamış ise, bu oranlama, üye sayısına göre yapılır. Bir ilçedeki kayıtlı üye sayısı 400 veya daha az ise, ilçe kongresi, üyelerinin tümünün katılımı ile yapılır.

Delege seçimlerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiş üye listesi esas alınır.

İlçe Belediye Başkanı ile ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, yönetim ve disiplin kurullarının başkanı ve üyeleri ilçe kongresinin, il belediye başkanları ile merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin başkanları merkez ilçe kongresinin doğal üyeleridir.

SEÇİMLER

Madde 35 : İl ve ilçe kongreleri, 2 yıldan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere, Parti Meclisinin belirleyeceği sürelerde toplanır.

İL VE İLÇE KONGRELERİNİN ORTAK KURALLARI

Madde 36 : İl ve ilçe kongreleri, 2 yıldan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere, Parti Meclisinin belirleyeceği sürelerde toplanır.

İlçe kongrelerinin tarihi, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulunca; il kongrelerinin tarihi ise, il yönetim kurulunun görüşü alınarak Parti Meclisince belirlenir.

İl ve ilçe yönetim kurulları, kongrenin gününü, yerini, saatini ve gündemini; kongre üyelerine en az 7 gün önceden il ve ilçe binalarında yapılacak bir ilan ile duyurulur.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak 2. toplantıya ilişkin bilgiler de bu duyuruda belirtilir. ?. toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantının gün, yer ve saati ile toplantıya katılacakların listesi en az 15 gün önce, ilgili seçim kurul Başkanlığına bildirilir.

İl ve ilçe yönetim kurullarının, kongrelerine sunacakları raporlar, en az, 15 gün öncesinden, il ve ilçe binalarında, kongre delegelerinin incelemelerine sunulur. Yerel gazetelerde de yayınlanmasına çalışılır. Ancak zorunluluk yoktur.

İl .ve ilçe kongrelerinde Siyasi Partiler Yasası gereklerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesinden; kongre aşamasına kadar ilgili yönetim kurulu,kongre açıldıktan sonra da kongre başkanlık kurulu sorumludur.

İlçe kongrelerine ve il kongrelerine katılacak delegelerin seçimi kongrelerinin çalışma düzenleri "Delege Seçimleri" ile "il ve ilçe kongreleri yönetmeliğinde gösterilir.

b. İL, İLÇE VE BELDE BAŞKANLIK İLE YÖNET1M KURULLARI

BELDE YÖNETİM KURULU

Madde 37 : Belde Yönetim Kurulu il ve ilçe merkezleri dışında, belediye olan yerlerde, birisi Başkan olmak üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. Belde yönetiminin ilk kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak,

il yönetim kurulu tarafından önerilecek listenin Merkez Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir.

Belde yönetim kurulu ilçe başkanının ya da ilçe yönetim kurulunun görevlendireceği ilçe yönetim kurulundan bir üyenin başkanlığında yapılacak toplantıda o belde de oturan partili üyelerce seçilir. Bu seçimde aynı sayıda yedek üye de belirlenir.

Tüzüğün il ve ilçe yönetim kurullarında görevden alma nedenleri ve koşullarını gösteren hükümleri; belde yönetim kurulu için de kıyas yolu ile uygulanır. Belde yönetim kurulunun çalışma biçimi alanı ve yöntemleri, il ve ilçe yönetim kurullarıyla ilişkileri yönetmelikle düzenlenir.

İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde 38 : İlçe yönetim kurulları ilçelerde ve il merkezlerindeki merkez ilçelerde ilçe başkanı dışında:

Nüfusu 10.000' e kadar olan ilçelerde 4

Nüfusu 10.000'den 100.000' e kadar ilçelerde 6

Nüfusu 100.000' i aşan ilçelerde 8 üyeden oluşur. Asil üye kadar oy sıralamasına göre yedek üye seçilir. Ancak, belirtilen sayıda yedek üye bulunmaması halinde mevcutla yetinilir.

Merkez ilçelerde örgütlenme, ilçe kuruluşları için belirlenen kurallara göre yapılır.

İlçe yönetim kurulunun çalışması üst kurullarca yeterli görülüyorsa ya da olağanüstü kongre toplanmakta güçlük varsa, boşalmalar nedeniyle üye sayısı yarıya kadar inen ilçe yönetim kurulları görevlerini sürdürürler. Ancak üye sayısının eksilmesi çalışmalarda aksamalara yol açıyorsa, il yönetim kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun onayını almak koşuluyla, yenisinin seçilmesi için olağanüstü kongre yapılmasını isteyebilir ve bu amaçla yapılacak kongreye kadar, gereğinde geçici bir ilçe yönetim kurulu atayabilir. İl yönetim kurulunun bu yoldaki kararlarını, Merkez Yürütme Kurulu değiştirebilir ya da kaldırabilir. Merkez Yürütme Kurulunun kararı kesindir.

İL YÖNETİM KURULU

Madde 39 : İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana dışındaki illerde il yönetim kurulları, il kongresince seçilecek 1 başkan dışında

Nüfusu 100.000' e kadar olan illerde 8

Nüfusu 100.000' i aşan illerde 14 üyeden oluşur.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana illerinde ise seçilecek asıl üye sayısı il başkanı dışında 24 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar, oy sayısına göre, yedek üye seçilir. Belirtilen sayıda yedek üye bulunmaması halinde mevcutla yetinilir.

Boşalan üyelerin yerleri oy sırasına göre yedeklerle doldurulur. Ancak boşalmalar nedeniyle üye sayısı, karar yeter sayısının altına düşen il yönetim kurulları için, Merkez Yürütme Kurulu yeni il yönetim kurulunun seçimini sağlamak için Olağanüstü Kongrenin yapılmasını ister.

Bu amaçla yapılacak kongreye kadar geçici bir il yönetim kurulunu atar.

İLÇE VE İL BAŞKANLARI

Madde 40 : İlçe ve il başkanları, kongrelerce seçilir; ertesi kongreye kadar görev yaparlar. Aynı kişi, ard arda 5 kereden fazla seçilemez, yeniden seçilebilmek için aradan 4 yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.

İlçe ve İI Başkanları görev üstlendikleri yönetim birimlerinde partiyi temsil ederler. Başkanı oldukları yönetim kurullarının tüzük ve diğer kurul düzenlemelere uygun çalışmalarım sağlamak amacıyla; yönetim kurulu üyelerini veya parti üyelerini görevlendirebilirler.

Yönetim adına; parti örgütü, kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişilerle gerekli ilişkiyi kurarlar. Yönetim birimi çevresindeki kamu çalışmalarını izler ve gerekli girişimlerde bulunurlar.

İL, İLÇE VE BELDE YÖNETİM KURULLARININ ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 41 : İl ve ilçe yönetim kurulları, kongrelerinden; belde yönetim kurulları ise seçimlerden sonraki ilk toplantılarında aralarından üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla bir sekreter ve bir sayman üye seçerler. İlk atamalarda da aynı usul uygulanır.

İl yönetimlerinde ise ayrıca yeter il başkan yardımcısı, bir sekreter yardımcısı ve bir il sayman yardımcısı seçilir. Bu görevlerin boşalması halinde de yönetim kurulu kendi arasından gizli oy ve salt çoğunlukla yardımcıları seçer.

İl Başkan Yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri arasından il başkanınca, İl Sekreter Yardımcısı, il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri arasından il sekreterince, İl Sayman Yardımcısı, il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri arasından il saymanınca seçilir.

YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ

Madde 42 : İl, ilçe ve belde yönetim kurulları; programa, tüzüğe, yönetmeliklere, yetkili organların karar ve önergelerine uygun olarak, kendi görev bölgelerindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu biçimde yürütmekle; partiyi seçimlere sürekli hazır bulundurmakla; bu çalışmalar ve hazırlıklara ilişkin yasa kurallarının gereklerini yerine getirmekle; yurttaşlarla parti arasında, üyelerle örgüt arasında, örgütle Genel Merkez arasında verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin sürekli eğitim ve katılımını sağlamakla üye sayısını çağdaş ve demokratik bir denge içerisinde çoğaltmakla yükümlüdürler.

Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla partili üyelerden araştırma kurulları, çalışma komisyonları kurarlar ve komisyonlar arasındaki eşgüdümü sağlarlar.

Araştırma kurulları ve çalışma komisyonlarının kuruluş, işleyişi yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

Ayrıca köy ve mahalleler ile iletişimi sağlamak amacıyla; öncelikle o köy veya mahalleden seçilmiş delegelerden birisine, yoksa bir partili üyeyi köy veya mahalle delegesi olarak görevlendirebilirler.

KURULLAR İLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR

Madde 43 : İI başkanları, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyeleri görevli oldukları ilde oturuyor olmalıdırlar. Ancak, geçici kurucu kurullarda bu koşul aranmaz.

Yönetim kurullarının çalışma yöntemleri görev bölümü "Yönetim Kurulları Çalışma Yönetmeliği" ile düzenlenir.

ÖRGÜTLENME YÖNETİM BİRİMLERİ

Madde 44 : Belde örgütleri bağlı olduğu ilçe başkanlığına; ilçe yönetim kurulları il yönetim kurullarına il yönetim kurulları, merkez yürütme kuruluna; Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisine bu sıralama içinde bağlıdır.

GÖREVDEN ALMA

Madde 45 : Yasalarla, tüzüğe, parti program ve ilkelerine uymayan; üst yönetim biriminin ya da birimlerinin verdiği görevleri yapmayan ya da savsaklayan; bu birimleri ile disiplin kurullarının ya da parti zararına yol açacak biçimde yargı mercîlerinin ya da idari mercilerin süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan Belde, İlçe ve İl Başkanları ile yönetim kurulları üst yönetim kurulunca yazı ile uyarılır. En çok 30 günlü içinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen;

a- Belde başkanı veya belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunca, b- İlçe başkam ya da yönetim kurulu; il yönetim kurulunca,

c- İl başkanı ya da yönetim kurulu; Merkez Yürütme Kurulunca, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla görevden alınabilir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ve kararlarla görevden alınan;

a- Belde başkanı veya yönetim kurulu, 5 gün içinde yönetim kuruluna,

b- İl ya da ilçe başkanı ya da yönetim kurulu 5 gün içinde Parti Meclisine itiraz edebilir. Bu kurulların 15 gün içinde vereceği kararlar kesindir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULLARI

Madde 46 : İl ya da ilçe için, kongreye; belde için seçime kadar görev yapmak üzere üst yönetim birimleri tarafından geçici yönetim kurulları atanır. Görevden alınma durumunda kararın il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlayarak 45 gün içinde il kongresi toplanır ve yeni il yönetim kurulunu seçer.

Bu süre; ilçe için 30, belde için 20 gündür.

Bu süreler içinde il ve ilçe için yeni delegeler seçilmemiş; belde seçimi için yeni üyeler kaydedilmemişse kongre seçimi, eski delege ve üyelerle yapılır.

Yönetim kurullarının görevden çekilmesi durumunda da aynı kurallar ve süreler geçerlidir.

Yönetim kurulu seçimi için toplanacak kongrede, yalnızca bu görev yerine getirilir. İşten el çektirme durumunda, el çektirme raporu okunur ve üst yönetim kurulu temsilcisi gerek görürse açıklama yapılabilir. Konu üzerinde görüşme açılmaz, doğrudan seçime gidilir.

"İl ve ilçe Başkanlıklarının her ne şekilde olursa olsun boşalması halinde il veya ilçe yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu veya parti üyeleri arasından gizli oy ve salt çoğunlukla 1. ve 2. fıkrada belirtilen süreler içerisinde yapılacak kongreye kadar başkan seçilir."

İL DİSİPLİN KURULU

Madde 47 : İI disiplin kurulu, il kongrelerince seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Çalışma yöntemleri, tüzüğün "Disiplin ve Denetim" bölümündeki yükümlerle düzenlenir.

İTİRAZ

Madde 48 : Seçimlerin devamı sırasında yapılan işlemler ile, seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde; seçim sonuçlarına, yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir.

İlçe seçim kurulu kararı kesindir.

İlçe kongreleri için yapılan delege seçimleri ile il ve ilçe kongrelerinde seçimler dışındaki konularda alınmış olan kararlara ilişkin itirazlar, aşağıdaki kurallar içinde yapılır ve karara bağlanır.

A- İlçe kongresi delegelerinin seçimine ilişkin itirazlar; o muhtarlık bölgesinde yazılı parti üyelerince, seçimlerden sonraki beş gün içinde, ilçe yönetim kuruluna ilçe yöne4im kurulunun konuya ilişkin kararlarına karşı da beş gün içinde il yönetim kuruluna yapılabilir.

İl yönetim kurulunun kararı kesindir.

B- İlçe kongresinde alınan kararlara karşı itirazlar; kongre üyelerince, beş gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun bu konudaki kararlarına karşı beş gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itiraz edilebilir.

Merkez Yürütme Kurulunun kararı kesindir.

C- İl kongresinde alınan kararlara karşı, kongre üyeleri, Merkez Yürütme Kuruluna itiraz başvurusunda bulunabilir.

Merkez Yürütme Kurulunun bu konudaki kararları kesindir.

Bu itirazları ilçe ve il yönetim kurulları beş gün içinde karara bağlar. Merkez Yürütme Kurulu ise en geç 15 gün içinde karara bağlar.

Sonuçlar itiraz eden kişilere ve ilgili yönetim kurulu başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir.

İlgili yönetim birimi belirlenen süre içinde itirazları karara bağlamazsa, ilgililerin beş gün içinde bir üst yönetim birimine itiraz için başvuru hakkı doğar. ,

İtirazlar yazılı olarak yapılır.

İtirazlar, diğer çalışmaları ve işlemleri durdurmaz.

Kongrelerde, kongrenin yönetimine ilişkin kongre başkanlık kurullarına yapılacak itirazlar, kongre başkanlık kurulunca karara bağlanır.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]