[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

5- ULUSLAR ARASI DURUM VE DIŞ POLİTİKA

Halkın Demokrasi Partisi, uluslararası planda silahsızlanmayı ve barışı, bölgesel sorunlara ortaklaşa çabalarla adil çözümler bulunmasını, ulusların kendi kaderlerini özgürce belirleme hakkının gerçek anlamda hayata geçirilmesini, insan haklarının ve demokrasinin geçerlilik kazanmasını, doğal dengenin bozulmasının önüne geçilmesini, ger, kalmış ülkelerin ağır borç yükünden kurtulmasını ve bu ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimini, açlık ve kuraklık sorununa çözüm bulunmasını, tüm ülkelerde sosyal hakların genişlemesini ve geçerlilik kazanmasını savunacak; bu sorunların çözümü için militarizme, faşizme, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı insanlığın işbirliğini ve ortak mücadelesini sağlayacak etkin kurumların oluşması için çaba harcayacaktır.

Uluslararası ilişkilerde genel silahsızlanma ve barış girişimlerine paralel olarak, bölgesel savaşların sona erdirilmesi ve nedenlerinin ortadan kaldırılması, adil bir dünya ekonomik sisteminin kurulması amacımızdır. Karşılıklı yararları ve ulusal hak eşitliğini esas alan ilişkiler geliştirilecektir. Halkların kendi derlerini özgürce belirleyebilmeleri savunulacak ve desteklenecektir.

Dünya barışını sağlamak ve halkların yaşam düzeyini yükseltmek için askeri harcamaların azaltılması gerekir. İnsanlık için büyük bir tehdit oluşturan nükleer ve kimyasal silahların üretimine son verilmelidir. Dünyamızda ve bölgemizde barış ve güvenliğin sağlanması için çalışılacaktır. Savunma harcamalarında indirin yapılması ve askerlik hizmetinin zorunlu olmaktan çıkarılması için partimiz gereken çabayı harcayacaktır.

Devletin temel işlevi, bireylerin ve toplumun haklarını ve çıkarlarını gözetmek ve korumaktır. Oysa Türkiye'de yasayanların hak, hukuk ve çıkarların ihlaline karşı gerekli duyarlılık gösterilmezken. "soydaş" politikası adı altında şovenizm körüklenmekte ve komşu ülkelerin iç işlerine müdahale boyutuna varan tutumlar içine girilmektedir. "Soydaşlık", yurttaşlık kavramının önüne geçmiş ve adeta "soydaşlık" bir imtiyaz halini almıştır. Yurttaşlardan esirgenen pek çok devlet imkanı "Soydaşların" hizmetine sunulmuştur.

Dünyada daha adil bir düzenin kurulması partimizin temel ilkelerindendir. Ancak her ne ad altında olursa olsun saldırgan, yayılmacı ve yurttaşların genel çıkarlarına zarar verici bir dış politikayı desteklememiz ve onaylamamız mümkün değildir.

Ortadoğu'da silahsızlanmaya gidilmeli ve kalıcı bir barış sağlanmalıdır. Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması ancak, halkların serbestçe kendi kaderlerini tayin haklarına kavuşmaları, teokratik ve totaliter yönetimlerden kurtularak bölgede demokrasinin kökleşmesiyle mümkündür.

Partimiz, programını yaşama geçirmek için var gücüyle mücadele edecek ve mevcut sisteme karşı tüm güçleri programı etrafında buluşturmak amacı ile çaba sarf edecektir. Düzenden zarar gören ve haksızlığa uğrayan işçileri, köylüleri, esnafları aydınları, tüm yurtseverleri Partimiz saflarında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

Partimiz statükonun değil değişimin partisidir. Partimiz, devleti değil, insanı ve toplumu esas almaktadır.