| Baş sayfa | Göç Raporu |
Sayfa : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ - 1

OHAL tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 905 köy ve 2523 mezra olmak üzere toplam 3.428 yerleşim birimi 70 bine yakın hane boşaltılmıştır.. Bu verilerin gerçeği yansıtmadığı , boşaltılan yerleşim birimlerinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir.

“Köye Dönüş Projesi”nin; güvenlikli bölgelerde, şeffaf, eşitlikçi ve katılımcı bir süreçte yaşama geçirilerek evleri yıkılan, köylerindeki yaşamlarından koparılan yurttaşlarımızın yaşam-barınma-çalışma- sağlık-eğitim gibi temel hakların ihlaline son verilmesi sağlanmalıdır.

Köye Dönüş Projesi'nin genel uygulama ilkeleri

1- Köye dönüşte zorlama olmamalı, bireyler geri dönmeye ilişkin kararlarını özgür iradeleriyle baskısız, demokratik ortam ve koşullar altında verebilmelidir.

2- Devlet, ülkenin her yöresinde yurttaşlarının güvenliğini resmi güvenlik güçleriyle sağlama yükümlülüğü altındadır. Devletin bu görevini geri plana iterek “güvenlik amacıyla” bölgeyi insansızlaştırma lüksü olamaz.

Devlet yurttaşlarımıza güvenmek zorundadır. Devletin yurttaşı potansiyel suçlu olarak görme hakkı yoktur. Bu nedenlerle hangi köylere geri dönüleceğini güvenlik güçleri değil, o köyün nüfusuna kayıtlı olan yurttaşlar karar vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi geri dönülen köyde güvenliği sağlamak, diğer kamu kesimlerinin görevi ise köylülerin mağduriyetlerini gidererek geri dönülen köyde insanca yaşam ortamının doğmasına gerekli desteği vermektir.

3- Geri dönülmesi mümkün olan/olmayan ayırımı ve güvenlik sorunu gerekçe edilmemelidir.

4- Beş-on haneden oluşan mezralar yetersiz olan sosyoekonomik altyapının iyileştirilmesini, kamusal hizmetlerin yurttaşlara verilmesini zorlaştırmaktadır. O nedenle yurttaşlarımızın gönüllülük katılımı esas alınarak birbirine yakın mezralar birleştirilmelidir. Yasal haklarını kullanarak mezralarına geri dönmek isteyen vatandaşlarımızın maddi zararları karşılanmalıdır.

5- Koruculuk sistemi lağvedilmeli, suça bulaşmış korucular yargı önüne çıkarılmalıdır. Şiddet ve çatışma ortamından etkilenen korucular rehabilite edilmelidir.

6- “Köye Dönüş Projesi”nin uygulanması ve eşgüdümden sorumlu olmak üzere Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında

  • Maliye, İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köy İşleri, Bayındırlık ve Orman Bakanlıkları
  • Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı
  • Köy Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
  • T.C. Ziraat ve Halk bankaları
  • TMMOB, TTB, Sanayi ve Ticaret Odaları, Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi, İHD ve İnsan Hakları Vakfı, Barolar, sivil toplum temsilcileri, belediye başkanları, boşaltılan köylerin muhtarları, mülki idare amirleri

Merkezi Göçü İzleme Komisyonu kurulmalıdır. İllerde de İl Göç Komisyonları oluşturulmalıdır.

Yukarıda saydığımız sivil toplum ve diğer kurumların temsilcileri yer almalıdır.