HADEP PM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

26.11.2000 tarihinde gerçekleşen 4. Olağan Büyük Kongremizde seçilen Parti Meclisimiz, 2-3 Aralık 2000 tarihlerinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Kongremizin sonuçlarının değerlendirildiği ve kongrede ortaya konulan yeni dönem politikalarımızın tartışıldığı toplantıda, kısa orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.

Parti Meclisimiz, yüzbine varan kitlesel katılımla gerçekleşen 4. Olağan Büyük Kongremizin, Cumhuriyet tarihinin en görkemli kongresi olduğu tespitinde bulunmuştur.

Kongreye katılan bu büyük kitle olgunluğuyla, duruşuyla, öne çıkardığı sloganlarıyla; partimizin ülke bütünlüğü, demokrasi ve barış adına dile getirdiği politik mesajların arkasında durduğunu göstermiştir.

Kongrenin ortaya koyduğu bir başka gerçeklik de, HADEP'in arkasında milyonların bulunduğu bir kitle partisi ve Türkiye gerçekliği olduğudur.

Kongremiz aynı zamanda çok de£gıs£ik siyasal çevrelerden insanların katıldığı ve katılımın süreceğinin ipuçlarını veren bir "Katılım Kongresi" olmuştur.

Ülke bütünlüğü konusundaki duyarlılığımızı, bölücülüğün her türlüsüne karşı olduğumuzu kongremizde bir kez daha ilan etmemize rağmen, hala bazı basın organlarının kongremizde "bölücülük" yapıldığına dair yayın yapmaları, Parti Meclisimizce art niyetli yaklaşımlar olarak değerlendirilmiştir.

4. Olağan Kongremiz, yüzbine varan görkemli katılımın yanı sıra, Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana , yerli ve yabancı demokrasi güçlerinin ilgi odağı olması itibariyle de HADEP'in ülkemizin çağdaş bir hukuk devleti olma hedefinde umut bağlanılan en önemli parti olduğunu göstermiştir.

Halkımızın bizlere yüklediği bu ağır ama onurlu sorumluluğun bilincinde olarak, iktidar olma- de£gıs£tirme-dönüştürme ufkuyla geleceğe bakmak zorundayız. Bu nedenle Parti Meclisimiz, halkımızın bizlerden beklediği Çağdaş Demokratik Türkiye hedefine varmak için tüm demokrasi güçlerini birlikte çalışmaya ve ortak tutum takınmaya çağırır.

15 yıllık çatışma ve şiddet ortamının son bulması, ülkenin temel sorunlarının çözülmesinin önünü açmış, yaşanan barış ortamı herkesi rahatlatmıştır. Ancak, barışın kalıcılaşması ve şiddet ortamının bir daha zemin bulmaması için gerekli adımlar henüz atılmamıştır. Parti Meclisimiz, toplumsal yaraların kapanması ve geçmişin acı izlerinin silinmesi için, siyasi tutuklu ve hükümlüleri de kapsayacak bir genel affın ilan edilmesini gerekli görmektedir. İç barışın gelişmesi ve kalıcılaşmasının yolu, devletin başta kendisine karşı işlenen suçlardan dolayı cezalandırılan yurttaşlarını affetmesinden geçmektedir.

Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde hazırlanan ve uygulanmaya çalışılan tecrit ve yalnızlaştırmayı amaçlayan F Tipi Cezaevleri uygulamasından vazgeçilmeli. Bu uygulamaya karşı başlatılan ve tehlikeli boyutlara ulaşan ölüm oruçlarının yeni ölümler yaşanmadan Adalet Bakanlığı sorunları diyalogla çözmeye çalışmalıdır. Parti Meclisimiz, ayırımsız bir genel affın ilan edilmesi, çağ dışı idam cezasının yasalardan çıkarılması ve cezaevlerinde ölümlerin önüne geçilmesi için, demokratik baskı unsuru olarak her türlü kitlesel etkinlikle demokratik mücadeleyi geliştirmeyi kararlaştırmıştır.

HADEP, emekten yana demokratik bir kitle partisidir. Tabanımızın ezici çoğunluğu, emekçi- yoksul kesimlerden oluşmaktadır. Mevcut hükümetlerin son 20 yıllık ekonomik politikaları, her zaman emekçilerin, köylülerin ve yoksulların aleyhine olmuştur. Her dönemde kamu çalışanlarının ücretleri kısılarak, temel tüketim ürünlerinin fiyatları arttırılarak, bütçe açıkları kapatılmaya çalışılmıştır. Dışa bağımlı ve ranta dayalı ekonomik politikalar işsizliği büyütmüş, yoksulluğu açlık sınırına dayandırmıştır.

Avrupa Birliği'ne üyeliği, toplumsal uzlaşı çerçevesinde kabul etmiş bir ülkeyiz. Yıllardır özlemini çektiğimiz çağdaş hukuk devletine ulaşmak ve uygar dünyadan kopmamak için halkımız en geniş konsensüsle bu kararı onaylamıştır..Ancak mevcut hükümet, AB'nin başlıca kriterlerinden olan demokratikleşme konusundaki her istemi, "dıştan dayatma" ve "onur kırıcı" olarak yorumlamış, gerekli açılımları yapmamakta diretmiştir. Buna karşılık; IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslar arası finans kurumlarının dayattığı; işçi-memur ve üreticilerimizin daha çok yoksullaşmasıyla sonuçlanan istemleri yerine getirmeyi, "onurlu davranış" olarak görmüştür.

Başta kamu emekçileri olmak üzere tüm emek örgütlerinin reddettiği 2001 Yılı Bütçesi de, bu yaklaşımla hazırlanmış bir bütçedir.Parti Meclisimiz, işçilerin, memurların, taban fiyata mahkum tüm üreticilerin sorunlarını sahiplenmeyi, onların ekonomik-demokratik-sosyal hak arama mücadelelerine daha aktif destek sunmayı kararlaştırmış, bu temelde Genel Başkan Yardımcılığı başkanlığında bir koordinasyonu oluşturmayı uygun bulmuştur.

Ülkemiz de çeşitli inanç grupları yıllardır bir arada kardeşçe yaşamaktadır. Parti Meclisimiz, siyasi rant uğruna laiklik ve İslam ı istismar eden çevreleri teşhir etmeyi görev sayar. Din ve inanç özgürlüğü çerçevesinde gerçek bir laiklik anlayışı ile, her türlü ayırımcılığa karşı mücadele eder, ayırımcılığa uğrayan inanç gruplarıyla dayanışma içinde olmayı, onları partimizle yakınlaştırmayı hedefler.

Toplumun yarısını oluşturan kadınların sözde özgür olduğu sık sık vurgulanmakta ve bununla övünülmektedir. Oysa gerçekte ülkemizde kadının konumu hala ikinci sınıf insan düzeyindedir.

Parti Meclisimiz, kadınların özgürleşme düzeyini toplumun özgürleşme düzeyinin ölçüsü olarak algılar. Kadınlara karşı ailede, işte ve her alanda uygulanan ayırımcılığa karşı mücadele eder. Kadınların, özgürlüğü erkeklerin ve erkek egemen toplum sisteminin kendilerine bahşedeceği bir şey olarak algılamamaları gerekir. Kaderlerini belirlemek ve özgürlüğünü kazanmak için, daha çok örgütlenme yönünde iradelerini ortaya koymaları gerekir.

Parti Meclisimiz, parti ortamında kadın örgütlenmesinin önünü açmak için, objektif ve subjektif engelleri ortadan kaldırarak , kadın kollarımızın daha üretken, daha derinlikli çalışma yürütmesine olanak tanıyacak koşulları oluşturmak kararlılığındadır.

Gençlik, toplumsal yapımızın en ağırlıklı kesimini teşkil etmektedir. Mücadele geleneğimizin gençliğin omuzları üzerinde yükseldiğini biliyoruz. Bugüne kadarki parti faaliyetlerimizin ağırlıklı bölümü de yine kadın ve gençliğin omuzlarına yüklenmiştir. Ancak vurgu düzeyinde gençlik, geleceğimizin teminatıdır denmesine rağmen, partimizde bugüne kadar buna uygun bir yaklaşım ve projelendirmeye gidilmemiştir. Geleceğimizi gençlikle nasıl teminat altına alabiliriz? Parti Meclisimiz, parti ortamında gençliğin kurumlaşarak gençlik katmanlarının her birine ulaşmasını sağlamak için gerekli kurumsal tedbirleri almayı, kadın ve gençlik kolları ile parti organları arasında sağlıklı bir ilişki tarzını oturtmak için yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasını kararlaştırmıştır.

Üyelik kurumu bir partinin demokratik işleyişinin temelini oluşturur. Partinin tüzüksel işleyişine uygun olarak hak ve görevlerini yerine getirmeyen bir üyelik yapılanması fonksiyonunu yerine getiremez. Parti Meclisimiz üyeliklerin güncelleştirilerek daha fonksiyonel bir düzeye çıkarılmasını ve tüzüksel eğitimden geçirilmesini kararlaştırmıştır.

Partimizin bugünkü örgütlülük düzeyi yüklendiği misyona cevap verebilecek düzeyde değildir.Bu nedenle Parti Meclisimiz; ülkenin geneline yayılan, toplumun tüm katmanlarını kapsayan bir örgütlülük düzeyine ulaşmayı önüne hedef olarak koymuş, yurt dışı temsilciliklerimizi açmak ve diplomasi alanında çalışmalar yürütmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak bir koordinasyonun çalışmalara başlamasını kararlaştırmıştır.

Parti Meclisimiz, Merkezden başlayarak alt örgütlere kadar her düzeydeki kadrolarımızın, ülkenin bütün sorunları hakkında bilgilenmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamak, parti işleyiş ve kurumlaşmasını her alanda oturtmak amacıyla eğitim çalışmalarına başlamayı kararlaştırmış ve gerekli altyapıyı (eğitim materyalleri-eğitmen vb) oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır.

Ekonomik, sosyal, siyasal olarak ağır sorunlarla karşı karşıya olan ülkemizde, ne geçmiş iktidarların ne de mevcut iktidarın çözüm gücü olmadığı, olamayacağı açıktır. Bütün bu sorunların çözümüne ve iktidara talip olan Partimiz HADEP'in, de£gıs£en dünya ve ülke koşullarına uygun çağdaş, uygulanabilir, açık ve net projeler içeren yeni bir programa sahip olması gerekmektedir.

Parti Meclisimiz böyle bir program taslağını hazırlayarak tartışmaya açmak üzere görevlendirmeler yapmış, program kurultayını önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır.

09.12.2000
09.12.2000
HADEP PARTİ MECLİSİ