BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

1999 sonbaharında, ülkemizin demokrasi gereksinimine yanıt arayan bir kısım aydın, yazar, sanatkar, siyaset adamı ve her katmandan arkadaş, bir araya gelerek “Demokrasi Hareketi Girişim Grubu”nu oluşturduk.

Yine son bir yılda, Avrupa birliğine aday üye olmanın sağladığı ivme, demokratik girişimlere hız kazandırdı. Ancak, Türkiye’nin sosyal ve siyasal yapısı, demokratikleşmeye sanıldığından çok direngendir. Buna karşın vatandaşların büyük çoğunluğu demokratikleşme ve AB’ye girmekten yana. Biz de, bu istemi eyleme dönüştürecek siyasal oluşum eksikliği vardır diyerek bu göreve soyunduk. Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere gerçek demokrasiyi kaçınılmaz gören aydınların, emekçilerin, sanatkarların, dinsel inançlarından ötürü ayırımcılığa uğrayanların, son yirmi yılın şiddet ortamında çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Kürt, Türk ve başka kökenden vatandaşların dayanışarak çağdaş bir demokrasi ve yaşama kavuşmaları için harekete geçtik.

Demokrasi Hareketi Girişim Grubu; sendikalar, sosyalist ve sosyal demokrat partiler, sivil toplum örgütleri, Türk ve Kürt kökenli bireylerle ilişki kurup İzmir Adana, İskenderun, İstanbul ve Mersin’de toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda demokratikleşmeyi, katılımcılığı, de£gıs£imi, yeniden yapılanmayı ve bu arayışların yönetim sistemine yansımasını tartıştık. Bu kadar yakıcı gereksinime karşın, toplumumuzun tüm demokrasi güçlerini kapsayan yeni bir siyasi partileşme olayını fazlaca öne çıkardığını söyleyemeyiz. Ya da bizler bunu kotaramadık. Görüştüğümüz kurum ve bireylerle birlikte bu nitelikteki yeni bir siyasi partiyi oluşturmanın şimdilik olanak dahilinde olmadığını gördük. Hazırlık sürecinde, toplumumuzun önemli sorunlarını irdelemek üzere önemli çalışmalar yaptık.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü, yerel yönetimler, demokratikleşme, geniş ve çağdaş vatandaşlık, tarihi süreç, globalleşme ve özelleştirmenin politik, ekonomik ve sosyal sonuçları başta olmak üzere de£gıs£ik konulardı bunlar.

İlişkide bulunduğumuz birey, kurum ve partilerle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenimleri Eylül-2000’de yeniden tartıştık. HADEP’in de bu paralelde olan bir de£gıs£im ve dönüşüm çabası içerisinde olduğunu gördük. Şiddet ortamının yarattığı olumsuz koşullar ve de£gıs£ik nedenlerle yazar, sanatkar ve sivil toplum örgütlerinin üye ve yöneticileriyle ileri düzeyde ilişkiler ve birliktelikler kurmadıklarını saptadık. Bu eksiklik HADEP ve de ayrı duran bu bireylerin işlevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde engel olmaktadır. Bunu giderip döneme uygun eylem ve geliştirici düşünsel çabaların zorunluluğunu hissettik.

Tartışmalarımızın sonunda çabalarımızı ve de£gıs£im istemlerimizi HADEP ile birleştirerek yürütmeyi uygun bulduk. De£gıs£imci ve katılımcı bir yeniden yapılanmaya gereksinim duyan Türkiye’de bu iye kendimizden başlamak istedik.

HADEP’i anlayış, tüzük, program ve kadrolarıyla böyle bir konumda görmek istedik.

HADEP’in çağdaş, iç dinamik ve parti içi demokrasisinin işleyişiyle Türkiye’nin örnek partisi olmasını istiyoruz. Bundan böyle ideallerimizi, amaçlarımızı, Demokrasi Hareketinde gerçekleştirmek istediklerimizi HADEP’te gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlayışın HADEP kurultayına taşınmasına ve yansımasına yardımcı olmak istiyoruz.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı HADEP kurultayına kadar düzenlemek için Sedat Aslantaş, Kemal Birlik, Münir Ceylan, Naci Kutlay, Mehmet Metiner, Altan Tan ve Canip Yıldırım görevlendirildiler.

27.09.2000
DEMOKRASİ HAREKETİ GİRİŞİM GRUBU